Valerijus Simulik
2022 Rugsėjo 26 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 2 iš 46 > >>

Šiandien Lietuva pirmą kartą oficialiai mini Romų genocido atminimo dieną. Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas pabrėžia: „Paminėti rugpjūčio 2-ąją – Romų genocido atminimo dieną – tai dar viena proga geriau suprasti kartu mūsų Lietuvoje gyvenančius kitos tautybės žmones, o taip pat dar viena proga pasmerkti genocidą, ir su tokiu reiškiniu niekada nesitaikyti.“

2019 m. birželio 26 d. Seimas priėmė Atmintinų dienų įstatymo pakeitimą, nustatantį, kad rugpjūčio 2-oji yra Romų genocido atminimo diena.

Rugpjūčio 2-oji Europos šalyse kasmet minima kaip juodoji diena, kai buvo išžudyta Aušvico-Birkenau romų stovykla. SS-ininkų terminais – „išvalyta čigonų stovykla“.  Tuomet, 1940-taisiais, per vieną naktį Aušvice buvo nužudyta apie 2900 vyrų, moterų ir vaikų. Šiemet minimos 75-osios žudynių metinės.

Valerijus Simulik

Šiandieniniame politinio bei visuomeninio gyvenimo vingrybėse, kovose būsiu labai nepopuliarus, bet negaliu nutylėti – nors sakoma „tylėjimas – auksas“... Gal mes (gyvenantys Lietuvoje) apsispręskime ar esame Europinė valstybė, gerbianti teisę, jos normas, ar pretenduojame į kažkokią tai trečiojo pasaulio valstybę, kur kažkas gali keisti teisines normas taip kaip „reikia“.

Pas mus jau buvo keičiamos teisinės normos pagal „užsakymą“, „nurodymą“. Gaila, kad tada tiems kam tai buvo taikoma išsigando ir nei vienas nesikreipė į teismus ginant savo ir valstybės teisines normas. Noriu pasidalinti keletu samprotavimų. Džiaugiuosi, kad mane pakonsultavo jauni, nepriklausomi, teisę vertinantys bei gerbiantys žmonės.

Lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja). Šis teisės principas reiškia, jog bet kuris teisės aktas, laiko prasme, galioja tik į priekį. Tai taip pat reiškia, jog bet kuris įstatymas gali reglamentuoti tik tuos konkrečius visuomeninius santykius, kurie atsiras po jo paskelbimo. Šis, teisės moksle seniai žinomas principas, be kitą ko, atspindi ir teisės viršenybę (nes draudžia iškelti įstatymą virš teisės), kurios siekis numatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Birželio 1 d. minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Šia proga birželio 1-osios išvakarėse Seime surengta kasmetinė vaikų konferencija „Lietuvos vaikų balsas“. Konferencijos pagrindiniai dalyviai ir pranešėjai – vaikai. Taigi Seime, dalyvaujant dideliam būriui vaikų ir būreliui suaugusiųjų buvo pristatyti Tarptautinei vaikų gynimo progai rengti vaikų pranešimų ir piešinių konkursai „Pasaulis – tai aš“ . Tarp pranešimų vaikus nuotaikinga muzika džiugino Artūro Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai.

Konkursų ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač tėvų, mokytojų ir politikų, dėmesį į vaikų balsą, kuris, visgi retai kada būna išklausomas ir išgirstamas. Taip tikimasi sumažinti takoskyrą tarp vaiko ir suaugusiojo.

Visuomenę sukrėtė žinia, kad sekmadienio naktį Tauragės rajone, kaimo turizmo sodyboje, nuo neblaivaus nepilnamečio nukentėjo nepilnametė mergina. Ji patyrė didelius smurtinius sužalojimus.

Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas domėjosi situacija – ar nusikaltimas yra tiriamas visa apimtimi, neieškant neteisėtų galimybių švelninti smurtautojo padarytus veiksmus dėl tėvų padėties ar kitų aplinkybių. V. Simuliko nuomone, skaidrus tyrimas ir adekvačios bausmės neišvengiamumas yra prevencinė priemonė užkardyti panašiems brutaliems nusikaltimams ateityje. Apie šį atvejį komiteto pirmininkas kalbėjosi su generaliniu prokuroru Evaldu Pašiliu ir buvo patikintas, kad byla tiriama labai dėmesingai ir jokios neteisėtos priedangos žiauriai pasielgusiam  vaikinui nebus taikomos. Visuomenė taip pat bus informuojama apie bylos eigą tiek, kiek tai atitinka viešąjį interesą ir kiek tai negali kenkti tyrimui. V. Simulikas pažymi ir tai, kaip svarbu šioje situacijoje gerbti privatumą, atsižvelgiant, kad kalbama apie vaikus.

Valerijus Simulik

Tėvas turbūt glaudžiausiai susijęs su gimtaisiais namais – visa ko pradžia. Šalia jo skleidėsi pirmosios vaikystės patirtys, užklupus sunkumams galvą glostė stiprios ir nuo darbų sudiržusios rankos, skambėjo padrąsinantis, kartais ir kiek griežtokas žodis...

Apie Tėvo gyvenimo prasmę geriausiai, matyt, yra pasakęs poetas Justinas Marcinkevičius: ,,Žinojau, kad vakarienei turėsiu savo duonos, o vis tiek galvojau apie einantį į namus tėvą – sušalusį, perlytą. Pajutau, kad tėvas tik todėl nusiavė batus, jog aš galėčiau vaikščioti apsiavęs.“

Linkiu, kad savo vaikams visada išliktumėte tvirta atrama ir visai nesvarbu, kiek jiems metų – žengia pirmuosius žingsnius ar sidabro gijos padabino plaukus. Tegu netrūksta vaikų dėkingumo, šilto žodžio, stiprybės atleisti kartais galbūt ir pasiklydusiam vaikui... Stiprios sveikatos ir artimųjų šilumos.

AValerijus Simulik

Sakoma, kad vaikas – didžiausia gyvenimo dovana ir stebuklas, suteikiantis gyvenimui prasmę, išmokantis suaugusįjį būti atlaidesniu, kantresniu, rūpestingesniu.

Sveikindamas Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga linkiu, kad vaikystės paveikslas būtų piešiamas tik šviesiomis ir šiltomis spalvomis, kad mažos širdelės nepažintų skausmo, kad netrūktų tėvų palaikymo.

Mieli vaikai, teikite laimę ir džiaugsmą savo tėvams – tai gražiausia, ką gali regėti tėvų akys šiame pasaulyje.

Linksmos šventės!

AValerijus Simulik

Motina – žmogaus gyvenimo pradžia ir besąlygiškos meilės, kurios neveikia nei laikas, nei gyvenimo aplinkybės, simbolis. Tai pati nuostabiausia ir paslaptingiausia jėga, gebanti išgelbėti net atsidūrusius ant bedugnės krašto... Pasak rašytojo Roberto Keturakio, ,, Motinos pakelia niekieno nepakeliamus rūpesčius, pareigas, darbus, mūsų negandas, nuolatinį žinojimą, kad nebus atokvėpio, nes meilė turi budėti nuolatos.“ Sveikindamas Jus, mielos Mamos, noriu padėkoti už gyvenimo bendrumą su mumis, savo vaikais, už neišsenkančią meilę, gebančią pakelti visas negandas, ir visai nesvarbu, kur tu, Mama, bebūtum - su mumis ar stebinti savo vaikų žingsnius nuo smėlio kalnelio...

Tegul Jums netrūksta meilės, nepristinga kantrybės ir išminties.

Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas, Seimo narys Valerijus Simulik

Balsavimas iš anksto savivaldybėse

Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2019 m. kovo 3 d., pakartotinis balsavimas kovo 17 d.) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę balsuoti IŠ ANKSTO VISOSE SAVIVALDYBĖSE. Balsavimas iš anksto bus organizuojamas visų savivaldybių pastatuose vasario 27 ir 28 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 13 ir 14 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Balsavimas namuose

Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2019 m. kovo 1 ir 2 dienomis namuose nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 15 ir 16 dienomis). Jei nesate įtraukti būtina kreiptis į savo apylinkės komisiją arba trumpuoju telefonu 1855, dėl įtraukimo į balsavimą namuose sąrašus.

Rinkėjai, kurie balsuos namuose, komisijos nariams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Valerijus Simulik

Va­sa­rio 16-oji, Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na, reikš­min­ga kiek­vie­nam mū­sų ša­lies pi­lie­čiui. Tai die­na, ska­ti­nan­ti di­džiuo­tis sa­vo Tė­vy­ne. Svei­kin­da­mas šven­tės pro­ga lin­kiu, kad kiek­vie­no Jū­sų veik­la pa­dė­tų Lie­tu­vai tap­ti stip­ria vals­ty­be. Sie­kiant tiks­lo, te­gu ne­pris­tin­ga vie­ny­bės ir pa­pras­tų da­ly­kų, ku­rie nie­ko ne­kai­nuo­ja – šyp­se­nos, ge­ro žo­džio, iš­min­ties, ar­ti­mo mei­lės. Tė­vy­nės li­ki­mas pri­klau­so nuo kiek­vie­no iš mū­sų, nes, pa­sak ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos, „Die­vas įdė­jo į kiek­vie­no žmo­gaus dva­sią ki­birkš­tė­lę mei­lės tė­vy­nės. Bet žmo­gus ga­li tą ki­birkš­tė­lę iš­pūs­ti į di­džią lieps­ną ar vi­siš­kai už­slėg­ti.“

Gra­žios ir pra­smin­gos šven­tės.

Valerijus Simulik

 

Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai