Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

<< < Puslapis 2 iš 45 > >>

AValerijus Simulik

Sakoma, kad vaikas – didžiausia gyvenimo dovana ir stebuklas, suteikiantis gyvenimui prasmę, išmokantis suaugusįjį būti atlaidesniu, kantresniu, rūpestingesniu.

Sveikindamas Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga linkiu, kad vaikystės paveikslas būtų piešiamas tik šviesiomis ir šiltomis spalvomis, kad mažos širdelės nepažintų skausmo, kad netrūktų tėvų palaikymo.

Mieli vaikai, teikite laimę ir džiaugsmą savo tėvams – tai gražiausia, ką gali regėti tėvų akys šiame pasaulyje.

Linksmos šventės!

AValerijus Simulik

Motina – žmogaus gyvenimo pradžia ir besąlygiškos meilės, kurios neveikia nei laikas, nei gyvenimo aplinkybės, simbolis. Tai pati nuostabiausia ir paslaptingiausia jėga, gebanti išgelbėti net atsidūrusius ant bedugnės krašto... Pasak rašytojo Roberto Keturakio, ,, Motinos pakelia niekieno nepakeliamus rūpesčius, pareigas, darbus, mūsų negandas, nuolatinį žinojimą, kad nebus atokvėpio, nes meilė turi budėti nuolatos.“ Sveikindamas Jus, mielos Mamos, noriu padėkoti už gyvenimo bendrumą su mumis, savo vaikais, už neišsenkančią meilę, gebančią pakelti visas negandas, ir visai nesvarbu, kur tu, Mama, bebūtum - su mumis ar stebinti savo vaikų žingsnius nuo smėlio kalnelio...

Tegul Jums netrūksta meilės, nepristinga kantrybės ir išminties.

Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas, Seimo narys Valerijus Simulik

Balsavimas iš anksto savivaldybėse

Rinkėjai, kurie dėl įvairių priežasčių, rinkimų dieną (2019 m. kovo 3 d., pakartotinis balsavimas kovo 17 d.) negalės atvykti ir balsuoti rinkimų apylinkėje, turės galimybę balsuoti IŠ ANKSTO VISOSE SAVIVALDYBĖSE. Balsavimas iš anksto bus organizuojamas visų savivaldybių pastatuose vasario 27 ir 28 dienomis nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 13 ir 14 dienomis).

Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, rinkimų organizatoriams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Balsavimas namuose

Rinkėjai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 70 metų, neįgalūs rinkėjai ar laikinai nedarbingi, užpildę Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą formą P6 ir įtraukti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašą, galės balsuoti 2019 m. kovo 1 ir 2 dienomis namuose nuo 8 iki 20 valandos (pakartotinis balsavimas kovo 15 ir 16 dienomis). Jei nesate įtraukti būtina kreiptis į savo apylinkės komisiją arba trumpuoju telefonu 1855, dėl įtraukimo į balsavimą namuose sąrašus.

Rinkėjai, kurie balsuos namuose, komisijos nariams turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir balsavę gaus voko priėmimo kvitą su užklijuotu specialiu ženklu.

Valerijus Simulik

Va­sa­rio 16-oji, Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na, reikš­min­ga kiek­vie­nam mū­sų ša­lies pi­lie­čiui. Tai die­na, ska­ti­nan­ti di­džiuo­tis sa­vo Tė­vy­ne. Svei­kin­da­mas šven­tės pro­ga lin­kiu, kad kiek­vie­no Jū­sų veik­la pa­dė­tų Lie­tu­vai tap­ti stip­ria vals­ty­be. Sie­kiant tiks­lo, te­gu ne­pris­tin­ga vie­ny­bės ir pa­pras­tų da­ly­kų, ku­rie nie­ko ne­kai­nuo­ja – šyp­se­nos, ge­ro žo­džio, iš­min­ties, ar­ti­mo mei­lės. Tė­vy­nės li­ki­mas pri­klau­so nuo kiek­vie­no iš mū­sų, nes, pa­sak ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos, „Die­vas įdė­jo į kiek­vie­no žmo­gaus dva­sią ki­birkš­tė­lę mei­lės tė­vy­nės. Bet žmo­gus ga­li tą ki­birkš­tė­lę iš­pūs­ti į di­džią lieps­ną ar vi­siš­kai už­slėg­ti.“

Gra­žios ir pra­smin­gos šven­tės.

Valerijus Simulik

Gruodžio 10 d. minima Tarptautinė žmogaus teisų diena ir pažymimos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-osios metinės. Ši deklaracija iškėlė žmogaus teisių principus, kaip idealą, kurio turi siekti visos pasaulio šalys, visos bendruomenės.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnis skelbia „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“. Demokratinė visuomenės tvarka besąlygiškai paiso žmogaus teisių ir siekia jas įgyvendinti. Žmogaus teisės yra universalios, tai reiškia  lygiai taikomos kiekvienam, visur ir visada. Žmogaus teisių turinys yra nekintamas ir negali būti keičiamas dėl politinių nuotaikų svyravimo.

Tačiau įgyvendinant žmogaus teises, dažniausiai kyla klausimų dėl susiduriančių kelių teisių   proporcingo santykio. Teisė žinoti, teisė skleisti ir gauti informaciją versus asmens teisė į privatų gyvenimą, asmens teisė į garbę ir orumą. Kur baigiasi privatus gyvenimas ir prasideda viešas interesas, žmogaus teisės (vaiko, moters, senolio...) privačiame šeimos gyvenime, stereotipinis požiūris į moters vaidmenį visuomenėje – ką tai reiškia? Tai klausimai, kurie nuolat keliami Žmogaus teisių komiteto (ŽTK) darbotvarkėje.

ŽTK, pasitikdamas Deklaracijos 70-tąsias metines, lapkričio mėnesį surengė net 5 konferencijas, skirtas aktualioms žmogaus teisių temoms, dėl kurių visuomenė diskutuoja, kurios yra jautrios, dėl kurių kyla įvairių interpretacijų, ginčų ar abejonių.

Valerijus Simulik

Auksinį rudenį, kai paukščių virtinės patraukė į pietus ir kąra voratinklių sūpuoklės, švenčiama Tarptautinė mokytojo diena. Gražios šventės proga už prasmingą darbą dėkoju Mokytojui, kurio pasakytų žodžių reikšmę ir kasdienį triūsą kartais galbūt įvertiname ir per vėlai. Linkiu, kad Jūsų mokiniai gebėtų gerbti, suprasti, atjausti ir mylėti šalia esantį, o Jūsų pačių širdys būtų atviros visokiems mokiniams- tinginiukams ir stropuoliams, neklaužadoms ir rimtiesiems, plepiams ir tyleniams. Tegu nepristinga energijos, veržlumo, išminties ir kūrybiškumo tęsiant pradėtus darbus ir įgyvendinant naujus sumanymus. Gražios šventės!

Visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ pirmininkas Valerijus Simulik

Valerijus Simulik

Gerbiami policijos pareigūnai,

pasak poeto Just. Marcinkevičiaus, kiekvieno žmogaus pašaukimas ir gyvenimo prasmė- išdalinti save kitiems. Tai Jūs darote vykdydami pareigą- saugodami ir gindami žmogų. Susidūrę su negandomis, kliūtimis, sunkumais, neleiskite jiems apkartinti širdies- viską galima įveikti, svarbu, kad rastumėte tvirtybės šaltinį. Linkiu, kad netrūktų dėkingumo ir šypsenų, sunkiausiomis, iššūkių kupinomis akimirkomis tegu nepristinga tikėjimo savimi ir šalia esančiais, o vidinis džiaugsmas tegu bus ta žvaigždė, kuri parodys kelią net ir tamsiausią naktį.

Valerijus Simulik

Sakoma, kad kiekvienas amžiaus tarpsnis savaip gražus, o žmogaus gyvenimo vertė ir turinys labiausiai atsiskleidžia tik gyvenimo brandoje. Minint Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną linkiu, kad pasidalyta Jūsų gyvenimo druska-patirtos nesėkmės ir laimėjimai- būtų būtinas priedas jaunesnėms kartoms problemas paverčiant galimybėmis, o šalia esančiųjų meilė ir šiluma bus ramybės ir stiprybės šaltinis. Būkite laimingi, tegu netrūksta artimųjų palaikymo ir nuoširdaus džiaugsmo.

Prieš kurį laiką su oficialiu vizitu lankiausi Strasbūre, Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT), kur buvo atkreiptas dėmesys į nuosavybės teisių apsaugą Lietuvoje. Šiandien Lietuvos Respublika jau daugiau nei dvidešimt kartų yra pažeidusi Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas dėl nuosavybės apsaugos. Šis skaičius nuolat didėja dėl valstybinių institucijų ir teismų požiūrio į nuosavybės apsaugą Lietuvoje, panašu, jog nuosavybės teisių pažeidinėjimai įgauna pagreitį.

Turime viešo intereso gynimo institucijas: Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT), prokuratūrą. Tačiau viešo intereso gynimas kartais virsta farsu, sulaukiame virtinės nuosavybės teisių pažeidimų ar net išlenda privačių interesų ausys. Valstybės institucijos, padarytas klaidas turėtų pripažinti ir taisyti savo sąskaita, neužkrauti naštos kitiems, tačiau tai dar netapo norma. Priešingai, ginant savo mundurą, prasideda ilgi teisminiai procesai, sąžiningi asmenys metų metus tampomi po teismus. Nacionaliniai teismai, deja, dirba ne visada kokybiškai, nemažai atvejų, kai nuosavybės teisės lieka neapgintos. Todėl daug bylų keliauja į Europos Žmogaus Teisių Teismą, kuris vis dažniau nustato – Lietuva pažeidė Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas dėl nuosavybės apsaugos. Kai kurie atvejai tiesiog šokiruoja.

 

Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai