Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

Sveikinimas Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

Valerijus Simulik

Va­sa­rio 16-oji, Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na, reikš­min­ga kiek­vie­nam mū­sų ša­lies pi­lie­čiui. Tai die­na, ska­ti­nan­ti di­džiuo­tis sa­vo Tė­vy­ne. Svei­kin­da­mas šven­tės pro­ga lin­kiu, kad kiek­vie­no Jū­sų veik­la pa­dė­tų Lie­tu­vai tap­ti stip­ria vals­ty­be. Sie­kiant tiks­lo, te­gu ne­pris­tin­ga vie­ny­bės ir pa­pras­tų da­ly­kų, ku­rie nie­ko ne­kai­nuo­ja – šyp­se­nos, ge­ro žo­džio, iš­min­ties, ar­ti­mo mei­lės. Tė­vy­nės li­ki­mas pri­klau­so nuo kiek­vie­no iš mū­sų, nes, pa­sak ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos, „Die­vas įdė­jo į kiek­vie­no žmo­gaus dva­sią ki­birkš­tė­lę mei­lės tė­vy­nės. Bet žmo­gus ga­li tą ki­birkš­tė­lę iš­pūs­ti į di­džią lieps­ną ar vi­siš­kai už­slėg­ti.“

Gra­žios ir pra­smin­gos šven­tės.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai