Valerijus Simulik
2020 Spalio 1 d. LR Seimo nario priimamasis dirba pirmadieniais nuo 11.00 iki 13.00 val.

TEISĖKŪRA

V. Simulik: būtina stiprinti Migracijos departamento pajėgumus.

Pastaruoju metu daug dėmesio sulaukė Lietuvos migracijos sistema, kuri kaip rašoma  nesusidoroja su prašymų nagrinėjimo srautais išduoti vizas ir leidimus gyventi,  viešoje erdvėje girdime nusiskundimų dėl klientų aptarnavimo. Susidaro įspūdis, kad migracijos departamentas tampa nepajėgus tinkamai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas, todėl iškilo būtinybė reformuoti visą migracijos sistemą. Tik keista ir gaila, kad nesigilinama ir nežiūrima objektyviai kokios priežastys lemia tuos trukdžius.

Pastarųjų metų  migracijos tendencijos rodo, kad atvykstančiųjų srautai nemažėja. Senieji kariniai konfliktai nėra išspręsti ar suvaldyti, be to  kyla vis nauji konfliktai,  didėja nestabilumas ir skurdas daugelyje pasaulio vietų. Todėl tiek Europos Sąjungos, tiek ir Pasauliniu mastu migracijos  keliamiems iššūkiams teikiamas vis didesnis dėmesys.

Europos migracijos darbotvarkėje siūlomos neatidėliotinos priemonės, skirtos 2015 m. krizei įveikti, veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad esamos ES taisyklės būtų taikomos teisingai ir visapusiškai. Be to  ES  pasiūlė visapusišką bendros Europos prieglobsčio sistemos reformą.

Pažymėtina, kad, turbūt pirmą kartą, migracijos klausimas pateko ir į Jungtinių Tautų  organizacijos darbotvarkę. 2016-09-19 Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja priėmė Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų – siekiant saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos vystymo tikslų. Pasaulio lyderiai pripažino humaniško, apgalvoto ir visapusiško požiūrio būtinybę sprendžiant  migrantų perkėlimą. Niujorko deklaracijos dviejuose prieduose numatytos būsimos derybos konsultuojantis su valstybėmis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Šių derybų ir konsultacijų tikslas – 2018 m. sudaryti du pasaulinius susitarimus:

•  Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių, kurio tikslas – tolygiau pasidalyti naštą ir atsakomybę priimant pasaulio pabėgėlius ir padedant jiems;

•  Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, kuriuo siekiama nustatyti principus, įsipareigojimus ir gaires dėl elgesio su pažeidžiamoje padėtyje esančiais migrantais.

Šie procesai rodo, kad  pasaulinis dėmesys migracijos problemoms ir ateityje nemažės, todėl  būtina imtis  veiksmingų ir koordinuotų veiksmų problemoms spręsti. Pažymėtina, kad migracijos procesai susiję ne tik su saugumu, bet ir žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimu, asmens duomenų apsauga, tarptautiniais įsipareigojimais.

Žvelgiant į pasaulinį kontekstą, būtina kad   pagrindinė institucija Lietuvoje, atsakinga už  migracijos  politikos įgyvendinimą, būtų pajėgi  laiku, operatyviai, veiksmingai įgyvendinti jai iškeltus uždavinius. Migracijos klausimai turi būti sprendžiami atsižvelgiant į daugybę faktorių – žmogaus teises, valstybės ir visuomenės saugumo interesus, valstybės ekonominius bei socialinius  interesus, todėl svarbu, kad  Migracijos departamentas būtų  centrinė įstaiga, įgyvendinanti migracijos ir prieglobsčio politikos uždavinius, tinkamai vykdanti tarptautinius įsipareigojimus, turinti tinkamus žmogiškuosius ir finansinius išteklius.


Už Šiaulius


Už Šiaulius


2017 metų pavasario sesijos ir tarpsesijinio laikotarpio žmogaus teisių komiteto veiklos ATASKAITA


Valerijus Simulik

Lietuvos Respublikos Seimas

LIONS klubai Lietuvoje

Asociacija Savanoriški saugos būriai